Select Page

ผู้เขียน: thairailadmin

การบรรยายและเสวนาในงาน การประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 13 (NAC 2017) : อนาคตอุตสาหกรรมระบบรางไทย: ก้าวกระโดดไปด้วยยุทธศาสตร์ความร่วมมือการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีเงื่อนไขความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางไทย

การบรรยายและเสวนาในงาน การประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 13 (NAC 2017) หัวข้อ :...

Read More

โครงการ 1 เดือน 1 กิจกรรม ประจำเดือน มีนาคม 2560 ดูงาน โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต

เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.30...

Read More

ชลิกา จันทรวัต

ชลิกา จันทรวัต นักวิชาการ, โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ประวัติการศึกษา   ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง Tel.(Office) 0-2644-8150 ต่อ  Email chalika@nstda.or.th...

Read More