Select Page

หมวดหมู่: บทความ

การจัดซื้อจัดจ้างแบบมีเงื่อนไขการตอบแทนด้วยการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ (Offset Policy)

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 59 ผู้แทน สวทช. และหน่วยงานเครือข่าย วศร. ได้เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง...

Read More

เชื่อมต่อรถไฟฟ้าลงทุนเพิ่มอีกนิด

ปัจจุบันโครงข่ายรถไฟฟ้านับว่ามีบทบาทอย่างมากสำหรับการเดินทาง เพราะสามารถรองรับผู้โดยสารจำนวนมาก และเข้าถึงจุดต่าง ๆ ทั้งในเมือง และเชื่อมต่อไปยังสถานีที่มีโครงข่ายเชื่อมต่อระหว่างเมืองได้  ...

Read More

ประโยชน์ของระบบขนส่งทางราง

สิ่งประดิษฐ์ทางวิศวกรรมที่เรียกว่า “รถไฟ”มีคุณูปการทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม สามารถขนส่งด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสภาแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ”รถไฟ”ใช้ล้อเหล็กที่หมุนเคลื่อนไปบนรางเหล็กซึ่งมีแรงต้านต่ำ “รถไฟ”...

Read More
Loading