Select Page

หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

สัมมนา แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง จัดโดย สถาบันยานยนต์

สัมมนาโครงการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจ และจัดทำฐานข้อมูลในอุตสาหกรรมอากาศยานและระบบราง เรื่อง...

Read More

การประชุมการนำเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2560 และหารือโจทย์วิจัยด้านการคมนาคมขนส่งระบบรางจากผู้ใช้ประโยชน์

เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559  เนื่องด้วยโปรแกรมการคมนาคมขนส่งระบบราง...

Read More
Loading