Select Page

หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

สัมมนาวิชาการ เรื่อง “แนวคิดในการพัฒนาเส้นทางรถไฟในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และโอกาสในการเข้าสู่ S Curve ของอุตสาหกรรมไทย”

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ได้มีการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ...

Read More

พิธีเปิดหลักสูตรการฝึกอบรม “การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 7 (วศร.7)

พิธีเปิดหลักสูตรการฝึกอบรม “การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 7 (วศร.7) วันที่ 20...

Read More
Loading