เมื่อวันที่ 6 – 11 มิ.ย. 59 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ จัดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์ระบบราง สถานีที่ 1 (Railway Science Camp 1st Station) ตอน : สถานีต้นทางรางรถไฟ” ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 – 3 จำนวน 70 คน จาก 14 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้พื้นฐานด้านระบบราง โดยอาศัยความร่วมมือของเครือข่ายผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง (วศร.) ตั้งแต่รุ่นที่ 1 – 6 ซึ่งก่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาคการศึกษา สถาบันวิจัย หน่วยงานการเดินรถ หน่วยงานภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย ความสนใจในการฝึกงานและโครงการสหกิจศึกษาระบบราง รวมไปถึงการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และการเสริมสร้างความสนใจในการทำงานทางด้านระบบราง อันจะนำไปสู่การวิจัยและพัฒนาด้านระบบขนส่งทางรางอย่างยั่งยืนของประเทศ

โดยมีผลงานของน้องๆที่มาเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

 

Share