การอบรม Intensive Course รุ่นที่ 5 หลักสูตร Logistic by Railway ได้เริ่มขึ้นในระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม 2559
โดยได้มีการสลับการเรียนการสอนจากวิทยากรต่างประเทศไปพร้อมกับการดูงานทางด้าน Logistic โดยมีการดูที่ ICD ลาดกระบัง
และท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก การท่าเรือแห่งประเทศไทย และการรถไฟแห่งประเทศไทย
โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรญี่ปุ่น Mr.Koji NISHIMURA จาก JAPAN Freight Railway Company (JR-Freight)
โดยกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมได้นำเสนอผลงานกลุ่ม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจาก ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบราง ซึ่งประกอบไปด้วย
อาจารย์ นคร จันทศร อาจารย์ นัยรัตน์ อมาตยกุล และดร.ศิรดล ศิริธร
หลังจากนั้นเป็นพิธีปิดโดยมี อาจารย์ นคร จันทศร กล่าวโอวาท และกล่าวปิด
พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมและได้มีการถ่ายภาพร่วมกัน

Share