กว่าจะมาเป็นรถไฟใต้ดิน

ราคาที่จัดจำหน่าย

จำหน่ายราคาเล่มละ 260 บาท
สามารถโอนเข้าบัญชี สวทช.

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อย
อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย เลขที่บัญชี
080-0-00001-0

แฟกซ์หลักฐานการโอนเงิน
พร้อมระบุรายการหนังสือที่ต้องการและชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า

มาที่โทรสาร 0-2564-7015 ถึง “ศูนย์หนังสือ สวทช.”
หรือสแกนแล้วส่งมาที่ e-mail : cyberbookstore@nstda.or.th

เมื่อได้รับหลักฐานและรายละเอียดแล้วทางศูนย์หนังสือ สวทช.
จะจัดส่งสินค้าให้ทางไปรษณีย์โดยไม่คิดค่าจัดส่ง