ประกาศแจ้งเลื่อนการจัดสัมมนา

ตามที่ โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สวทช. ได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฝีกอบรม 2017 Seminar on Railway for Thai Lectures และกำหนดรับสมัครภายในวันที่ 26 เม.ย. 2560 นั้น

เนื่องด้วยทางสถานทูตจีนประจำประเทศไทยได้แจ้งว่า
จะขอเลื่อนการจัดการสัมมนาดังกล่าว เดิมกำหนดไว้ระหว่างวันที่ 3 – 22 พ.ค. 2560 ออกไปก่อนทั้งนี้ ทางโครงการจัดตั้งสถาบันฯ จะได้ประสานงานเพื่อแจ้งกำหนดการใหม่อีกครั้ง (คาดว่าในช่วงกลางเดือนมิถุนายน)
จึงต้องขอเลื่อนการประกาศผลออกไปก่อน จะแจ้งรายละเอียดและประกาศผลให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ต้องขออภัยทุกท่าน

โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สวทช.

 

——————————————————————————————————————————

 

เนื่องด้วย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ไดัรับแจ้งจากกระทรวงพาณิชย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ให้มีการฝึกอบรมและสัมมนาในหัวข้อ 

 

“2017 Seminar on Railway for Thai Lectures”

โดยจะเชิญอาจารย์และนักวิจัยจากประเทศไทย 

เข้าร่วมการฝึกอบรมสัมมนา

ระหว่างวันที่ 3-22 พฤษภาคม 2560

ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

 

โดยฝ่ายจีนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ ค่าอาหารและที่พัก
ทั้งนี้ สนข. ได้มอบหมายให้ สวทช. โดย โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

เป็นผู้พิจารณาจัดส่งใบสมัครและสำเนาหนังสือเดินทาง ภายในวันที่ 26 เมษายน 2560  

ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ

และส่งใบสมัครกลับมาที่ Email : rti@nstda.or.th

ระบุหัวข้อ Email “สัมมนาประเทศจีน”

ติดต่อสอบถาม โทร 0-2644-8150 ต่อ 81879 (ทปกร) , 81838 (สมฤทธิ์)
ขอแสดงความนับถือ

โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

 

ปิดรับสมัครการเข้าร่วมเรียบร้อยแล้ว

เอกสารประกอบ

 

Share