การแปรรูปการรถไฟแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่น

วัตถุประสงค์

การจัดทำหนังสือ “การแปรรูการรถไฟแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่น” นี้ มีเป้าหมายเพื่อการศึกษาถอดบทเรียนจากประเทศญี่ปุ่นในด้านการบริหารกิจการรถไฟ สวทช. หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์โดยตรงกับสภาพความเป็นจริงของประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีกิจการเดินรถไฟอยู่หลายเส้นทางและกำลังจะเพิ่มเส้นทางอีกจำนวนมากในอนาคตอันใกล้นี้
จุดเริ่มต้นและการขยายผลให้เกิดการศึกษาทั้งด้านวิจัยเทคโนโลยีและด้านการบริหารรถไฟ จะนำไปสู่การสร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในกรอบและทิศทางเดียวกัน ประโยชน์จากการร่วมมือเพื่อพัฒนากิจการรถไฟของชาติ จะอำนวยความผาสุขใหกับประชาชนและนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญ

เป้าหมาย

บุคคลทั่วไปที่สนใจ หรือบุคคลในระบบขนส่งทางราง

ราคาที่จัดจำหน่าย

จำหน่ายราคาเล่มละ 80 บาท
สามารถโอนเข้าบัญชี สวทช.

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อย
อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย เลขที่บัญชี
080-0-00001-0

แฟกซ์หลักฐานการโอนเงิน
พร้อมระบุรายการหนังสือที่ต้องการและชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า

มาที่โทรสาร 0-2564-7015 ถึง “ศูนย์หนังสือ สวทช. ์”
หรือสแกนแล้วส่งมาที่ e-mail : cyberbookstore@nstda.or.th

เมื่อได้รับหลักฐานและรายละเอียดแล้วทางศูนย์หนังสือ สวทช.
จะจัดส่งสินค้าให้ทางไปรษณีย์โดยไม่คิดค่าจัดส่ง

 

เนื้อหาภายในเล่ม

ตอนที่ 1 บทบาทสำคัญของรถไฟในการขนส่งผู้โดยสารในประเทศญี่ปุ่น

 • บทที่ 1 บทบาทสำคัญของรถไฟในการขนส่งผู้โดยสารในประเทศญี่ปุ่น
  • ความหนาแน่นของประชากรในโตเกียว
  • ความแออัดของประชากรในโตเกียว
 • บทที่ 2 ภาพรสมการขนส่งผู้โดยสาร
  • บทบาทที่สำคัญของรถไฟ
  • การขนส่งระหว่างเมือง
  • การขนส่งผ้โดยสารชานเมืองและนักเรียนในพื้นที่เมือง
ตอนที่ 2 การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารของการรถไฟแห่งชาติ (JNR)
 • บทที่ 1 ทำไมจึงต้องปรับปรุงโครงสร้างการบริการ
  • ความล้มเหลวในการบริการ
  • สาเหตุของความล้มเหลวในการบริการ
  • ความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนโครงสร้างระบบจัดการ
 • บทที่ 2 แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างบริหารของ JNR
  • เป้าหมายการแยก JNR ออกเป็นหน่วยงานขนาดเล็กและบริหารจัดการโดยภาคเอกชน
  • วิธีการและสาระสำคัญในการปรับโครงสร้าง
ตอนที่ 3 แนวทางการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในเครือ JR หลังการแยกตัวและแปรรูป JNR
 • บทที่ 1 การพยากรณ์ที่รัฐบาลทำไว้เมื่อพิจารณาแปรรูป JNR (ระหว่างปี 2529-2534)
  • ปริมาณการขนส่ง
  • อัตราค่าโดยสารและค่าระวาง
  • ผลกำไร
 • บทที่ 2 บริษัทในกลุ่ม JR ภายหลังการแยกตัวและแปรรูปการรถไฟแห่งชาติญี่ปุ่น (2530 ถึง 2534 )
  • เงื่อนไขที่เอื้อต่อการบริหาร
  • ปัจจัยสนับสนุนการบริหารที่ประสบความสำเร็จ
 • บทที่ 3 การซื้อโครงสร้างขนส่งของรถไฟ ชินคังเซน และการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในบริษัทหลักทรัพย์
  • การซื้อโครงสร้างขนส่งของรถไฟ ชินคังเซน
  • การจดทะเบียนหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์