LRT รถรางเปลี่ยนเมือง

หนังสือเล่มนี้ จะนำเสนอเรื่องรถรางในเมืองที่เปลี่ยนไปหลังจากที่มีรถรางเกิดขึ้นไว้อย่างน่าสนใจและหวังว่าจะเป็นการเผยแพร่ตัวอย่างของการวางแผนระบบขนส่งมวลชนในเมือง
อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งสามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนในเมืองให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนได้

ราคาที่จัดจำหน่าย

จำหน่ายราคาเล่มละ 270 บาท
สามารถโอนเข้าบัญชี สวทช.

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อย
อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย เลขที่บัญชี
080-0-00001-0

แฟกซ์หลักฐานการโอนเงิน
พร้อมระบุรายการหนังสือที่ต้องการและชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า

มาที่โทรสาร 0-2564-7015 ถึง “ศูนย์หนังสือ สวทช. ์”
หรือสแกนแล้วส่งมาที่ e-mail : cyberbookstore@nstda.or.th

เมื่อได้รับหลักฐานและรายละเอียดแล้วทางศูนย์หนังสือ สวทช.
จะจัดส่งสินค้าให้ทางไปรษณีย์โดยไม่คิดค่าจัดส่ง