Select Page

Author: thairailadmin

ความกว้างของทางรถไฟ

ความกว้างของทางรถไฟ คือ ระยะที่วัดจากด้านในของหัวรางซ้ายขวา เมื่อรถไฟคันแรกถูกสร้างขึ้นในโลกคงจะเลียนแบบรถม้าในสมัยก่อน การขุดค้นเมืองปอมเปอีในอิตาลี พบหินรองล้อรถม้ารางห่างกัน 4 ฟุต 9 นิ้ว (1.448 เมตร) ประเทศอังกฤษ...

Read More

รถไฟความเร็วสูงกับการพัฒนาเมือง

การบริหาร ประเทศแบบกระจายความเจริญออกสู่ภูมิภาค ทำให้เกิดชุมชนขนาดใหญ่ในลักษณะชุมชนเมืองที่อยู่ห่างไกลจากศูนย์กลางเมือง หลวงเดิมมากขึ้น ชุมชนเหล่านี้ยังมีสัดส่วนประชากรเมืองสูงด้วยเช่นกันและพัฒนาให้เกิดความ...

Read More

โมโนเรล ตรงไหน

ระบบขนส่งสาธารณะ ระบบรางมี 3 กลุ่มใหญ่ๆ  ทำหน้าที่ในพื้นที่ต่างๆ กัน รถไฟความเร็วสูง ทำหน้าที่ขนส่งผู้โดยสารจากต้นทางไปสู่ปลายทางที่ห่างไกลมากอย่างรวดเร็ว...

Read More