โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องได้รับเกียรติจาก ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในงานพิธีปิดหลักสูตรอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554 ณ ห้องออดิทรอเรียม สวทช. จังหวัดปทุมธานี และ ดร.ชาตรี ศรีไพพรรณ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สวทช.  ให้เกียรติเป็นผู้มอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าฝึกอบรมฯ  ทั้งนี้ ทางโครงการพัฒนาระบบขนส่งทางรางฯ ยังได้รับเกียรติจากคุณสมภพ อมาตยกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บี.บี. บิสซิเนส แมเนจเมนท์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง Change Management และในช่วงบ่ายผู้เข้ารับการอบรมยังได้เข้าชมห้องปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ของ สวทช.

Share