ด้วยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
และ โครงการศูนย์นวัตกรรมทางโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ German Federal Ministry of Education and Research กำหนดจัด

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ German-ASEAN Science and Technology Traveling conference 2015 ในหัวข้อ “Modern Metro Systems for Environmentally Friendly Megacities”

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 –17.30 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหิดล ศาลายา
ห้องอเนกประสงค์ 411

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุณาลงทะเบียน ที่ http://goo.gl/forms/GGznlwDp0q

Download เอกสารแนบได้ที่นี่

จดหมายเชิญ

ตารางการบรรยาย

แผนที่การเดินทางไปอาคารศูนย์การเรียนรู้ มหิดล ศาลายา

Share