ในวันที่ 29 สิงหาคม 2554 ถึง 3 กันยายน 2554 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางรุ่นที่ 1 ได้เดินทางไปดูงานหน่วยงานด้านระบบขนส่งทางรางของที่ประเทศญี่ปุ่น โดยได้เดินทางไปดูงานที่ TOKYO RAILWAY TECHNICAL RESEARCH INSTITUTE (RTRI) ,OSAKA MUNICIPAL TRANSPORT BEREAU และ Neyagawa Depot and Control Keihan Railway ซึ่งทุกหน่วยงานได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ เป็นอย่างดี และในวันสุดท้าย ทางคณะได้เข้าเยี่ยมชม Railway Museum ซึ่งเป็น พิพิธภัณฑ์ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของรถไฟญี่ปุ่น

Share