เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 58 เวลา 12.30-16.30 น. โครงการสัมมนานำเสนอข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ เรื่อง “ความพร้อมของระบบโลจิสติกส์ไทยภายใต้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน” ณ ห้องสารนิเทศ ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 ถ.อู่ทองใน เขตดุสิต จัดโดย คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการดำเนินงานด้านการวิจัย ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

Share