ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท อาร์เคเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ Strategic Planning to Develop National Rail Infrastructure : “Developing Networks and Modernising System”

ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 209 ชั้น 2 
ตึกภาควิชา วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ และเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีของรถไฟ

โดยมีกำหนดการดังนี้

09.30 น. ลงทะเบียน
10.00 น. พิธีเปิดการบรรยาย โดย Stuart Whitter
10.15 น. รับฟังการบรรยายโดย Stuart Whitter ในหัวข้อ Strategic Planning to Develop National                 Rail Infrastructure : “Developing Networks and Modernising System”
12.00 น. ปิดการบรรยาย

ผู้ที่สนใจสามารถส่งรายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมรับฟังการบรรยายมาที่
Email : thitiporn.klainil@gmail.com ภายในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558

Share