การประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2558
สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย (วศรท.)
(Thai Railway Engineering Association)

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558
ณ โรงแรม Century Park Hotel Bangkok

โดยมีวาระ การรายงานการดำเนินงานของสมาคม ในรอบปี 2558
และการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม วศรท ชุดที่ 2 (ปี 2559 – 2560)
ซึ่งการเลือกตั้งดำเนินการเสร็จสิ้น โดยได้กรรมการสมาคมทั้ง 15 ท่าน เป็นที่เรียบร้อย และกรรมการชุดนี้จะเลือกผู้ทำหน้าที่ นายกสมาคม วศรท ต่อไป

Share