เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย สวทช. และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ(สวทน.) ร่วมกับสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) และสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส(TFTA) ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษเรื่องระบบไฟฟ้าสำหรับรถไฟและรถไฟฟ้าความเร็วสูง โดยได้รับเกียรติจาก  Mr. Tetsuo UZUKA จาก Railway Technical Research Institute (RTRI) ประเทศญี่ปุ่น เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “ระบบไฟฟ้าสำหรับรถไฟ”  และได้รับเกียรติจาก Dr. Kyung-Chul LEE จาก Korea Railroad Research Institute  (KRRI) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “รถไฟฟ้าความเร็วสูง”   ณ ห้อง ประชุม สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาและตัวแทนจาก สนข. เป็นอย่างมาก   ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายมีมากกว่า 240 ท่าน และในอนาคต ทางโครงการพัฒนาระบบขนส่งทางรางฯ ยังคงมีแผนดำเนินการที่จะจัดงานในลักษณะนี้ต่อไป เพื่อที่จะได้นำความรู้ที่ได้รับฟังจากการบรรยายมาใช้ในการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย

Share