เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย ได้รับเกียรติจาก  Mr. Makoto ISHIGE จาก Railway Technical Research Institute (RTRI) ประเทศญี่ปุ่น เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “การออกแบบโบกี้รถไฟ”  ณ ห้อง Auditorium อาคารสำนักงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จังหวัดปทุมธานี โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาและพนักงาน สวทช.  เป็นอย่างมาก   ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย  101 ท่าน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 ท่าน  และในอนาคต ทางโครงการพัฒนาระบบขนส่งทางรางฯ ยังคงมีแผนดำเนินการที่จะจัดงานในลักษณะนี้ต่อไป

Share