การอบรม Intensive Course หลักสูตร High-Speed Railway ได้เริ่มขึ้นในระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม 2558
โดยได้มีการสลับการเรียนการสอนจากวิทยากรต่างประเทศไปพร้อมกับการดูงานสถานีมักกะสัน
กับทาง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรญี่ปุ่น Mr.Hideharu IGARASHI จาก Japan Transport Engineering Company (J-TREC)
โดยกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมได้นำเสนอผลงานกลุ่ม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจาก ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบราง ซึ่งประกอบไปด้วย
อาจารย์ นคร จันทศร อาจารย์ นัยรัตน์ อมาตยกุล และอาจารย์ ปราโมช เชิดชูพงษ์
หลังจากนั้นเป็นพิธีปิดโดยมี อาจารย์ นคร จันทศร กล่าวโอวาท และกล่าวปิด
พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมและได้มีการถ่ายภาพร่วมกัน

Share