• หลักสูตรการฝึกอบรม“การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 6”

   

  ขณะนี้ปิดรับสมัครการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว

  ประกาศผล วันที่ 25 มีนาคม 2559

  รับจำนวน 34 ท่านเท่านั้น

 

 • Key Highlights

  • การอบรมด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐานทางด้านระบบขนส่งทางราง
  • การอบรมด้านระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง
  • การอบรมด้านระบบอาณัติสัญญาณของรถไฟ
  • การอบรมด้านระบบตัวรถไฟ
  • การอบรมด้านกฏหมายและการบริหารการจัดการที่เกี่ยวเนื่องทางด้านระบบขนส่งทางราง
  • การอบรมด้านการ Operation&Maintenance
  • วิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ประเทศญี่ปุ่น)
  • ได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและผู้มีความรู้ด้านระบบรางจากหลายภาคส่วน
  • การศึกษาดูงานระบบขนส่งทางรางภายในประเทศตามสถานประกอบการของหน่วยงานเดินรถไฟหรือหน่วยงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
  • การศึกษาดูงานระบบขนส่งทางราง ณ ประเทศญี่ปุ่น

 

 • หลักการและเหตุผล

  สืบเนื่องมาจากรัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญและเห็นชอบแผนการลงทุนอย่างต่อเนื่องในระบบขนส่งทางราง ดังจะเห็นได้จากคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ที่กำหนดให้นโยบายด้านระบบรางอยู่ในนโยบายเศรษฐกิจระยะยาวเช่น โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและรถไฟฟ้าเชื่อมกรุงเทพมหานครกับเมืองบริวาร จัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลระบบราง เพื่อทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย เป็นต้นรวมถึงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม โดยจัดให้มีนโยบายจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่เอื้ออำนวย เพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศเพื่อให้การพัฒนาระบบขนส่งทางรางเป็นไปอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับความร่วมมือในการก่อสร้างรถไฟความเร็วปานกลาง 160-180 กม./ชม. โครงการความร่วมมือด้านการรถไฟระหว่างไทย-จีน นี้จะ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศไทยซึ่งมีนัยสำคัญต่อการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย
  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าประเทศไทยกำลังดำเนินการลงทุนพัฒนาด้านระบบขนส่งทางรางครั้งใหญ่ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่ควรใช้โอกาสนี้ให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของระบบขนส่งทางรางในอนาคตและเพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาดังกล่าวอย่างมีบูรณาการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ (โครงการฯ) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (Thailand Advanced Institute of Science and Technology –THAIST) ได้ร่วมมือกันจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง โดยความสำคัญและความจำเป็นในการดำเนินการอยู่ภายใต้หลักการและเหตุผล 2 ส่วนหลัก ดังนี้
  เพื่อสนับสนุนการลงทุนด้านการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้เป็นระบบการขนส่งหลักของประเทศ
  เพื่อยกระดับความสามารถของประเทศไทยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางราง
  การฝึกอบรมหลักสูตร “โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง (วศร.)” โดยได้ดำเนินการมาแล้ว 5 ปี คือ ปีงบประมาณ 2554: รุ่นที่ 1 (วศร.1) ปีงบประมาณ 2555: รุ่นที่ 2 (วศร.2) ปีงบประมาณ 2556: รุ่นที่ 3 (วศร.3) ปีงบประมาณ 2557: รุ่นที่ 4 (วศร.4) และปีงบประมาณ 2558: รุ่นที่ 5 (วศร.5) ซึ่งในการจัดการฝึกอบรมทั้ง 5 รุ่นดังกล่าวมีผู้ผ่านการอบรมรวม 165 คน ประกอบด้วย ภาครัฐ จำนวน 26 คน ภาคอุตสาหกรรม จำนวน 44 คนภาคการเดินรถ จำนวน 22 คน และภาคสถาบันการศึกษารวมทั้งสถาบันวิจัย จำนวน 73 คน

 

 • วัตถุประสงค์การจัดหลักสูตร

  1.เพื่อขยายฐานความรู้เรื่องระบบขนส่งทางรางให้ครอบคลุมถึงกลุ่มบุคคลเป้าหมาย นักวิชาการ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและผู้สนใจเรียนรู้เรื่องระบบขนส่งทางราง
  2. เพื่อปูพื้นความรู้เรื่องระบบขนส่งทางรางแก่กลุ่มผู้นำทางความคิดของประเทศซึ่งสามารถจะนำไปขยายผลให้เกิดการเรียนรู้เรื่องระบบขนส่งทางรางในวงกว้าง
  3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้เรื่องระบบขนส่งทางรางของประเทศโดยสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการค้นคว้าวิจัยต่างๆ
  4. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้มีความรู้ด้านระบบขนส่งทางราง
  5. สร้างเครือข่ายบุคลากรที่มีความรู้เทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางทั้งหน่วยงานด้านนโยบาย หน่วยงานเจ้าของโครงการรถไฟฟ้า หน่วยงานเดินรถ สถาบันวิจัยสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ที่จะร่วมกันทำงานในด้านต่างๆ ของระบบขนส่งทางรางอย่างมีบูรณาการ เพื่อการพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้ยั่งยืนด้วยตนเองโดยพึ่งพาต่างชาติน้อยลงในอนาคตและมีเป้าหมายให้เกิดอุตสาหกรรมการประกอบหรือผลิตรถไฟโดยใช้วิศวกร ช่างฝีมือ ที่เป็นคนไทยและชิ้นส่วนที่ผลิตได้ในประเทศไทย

   

 • กลุ่มเป้าหมายที่ควรเข้ารับการอบรม

  เป็นบุคลากรจากหน่วยงานเกี่ยวข้องที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางของประเทศ ได้แก่
  – ภาครัฐ อาทิ สำนักงานคณะกรรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ
  – ผู้ประกอบการเดินรถไฟและเครือข่ายในด้านการขนส่งระบบราง
  – ภาคอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนรถไฟ อุตสาหกรรมการก่อสร้าง อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตกระแสไฟฟ้า บริษัทที่ปรึกษา ฯลฯ
  – ภาคการศึกษา มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยด้านงานวิศวกรรมต่างๆ
  – บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในด้านระบบขนส่งทางราง

 

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางราง
  2. อายุไม่เกิน 45 ปี
  3. ทำงานเกี่ยวช้องกับระบบขนส่งทางรางตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
  4. สามารถ ฟัง พูด อ่าน ภาษาอังกฤษได้ดี
  5. พร้อมให้ความร่วมมือในการพัฒนาระบบรางของประเทศ
  ทั้งนี้การพิจารณาคัดเลือกจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการฯ

   

 • ระยะเวลาการฝึกอบรม

  ทุกวันเสาร์ 9.00-16.00น. ตั้งแต่ 19 เมษายน – 14 กันยายน 2559
  18 ครั้ง 115 ชั่วโมง (ไม่นับรวมการศึกษาดูงานต่างประเทศ)
  หมายเหตุ
  ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายละเอียด เวลา การอบรมตามความเหมาะสม

 

 • ค่าลงทะเบียน (ชำระเมื่อได้รับการคัดเลือก)

  ท่านละ 50,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
  หมายเหตุ
  ค่าลงทะเบียนรวมอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อ ต่อวัน
  เอกสารประกอบการอบรม และค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานต่างประเทศ

 

 • สถานที่ฝึกอบรม

  โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน (Grand Mercure Fortune Bangkok) ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. (หรือ สถานที่อื่นที่เทียบเท่าหรือเหมาะสมกว่า) และสถานประกอบการของหน่วยงานเดินรถไฟหรือหน่วยงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  หมายเหตุ
  ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนสถานที่ การอบรมตามความเหมาะสม

 

 • เกณฑ์การประเมินผล

  ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% (รวมเวลาการดูงานต่างประเทศ)
  จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

 • ขณะนี้ปิดรับสมัครการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว

   

   

 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  73/1 อาคารวิจัย (โยธี) ถนนพระรามที่ 6
  แขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวี กทม. 10400
  โทร 02-644-8150 (กุลเชษฐ์ ต่อ 81860 ทศวัชร์ ต่อ 81880)
  Email: rail@nstda.or.th

Share