การเยี่ยมชมดูงานโรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2554 ของคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 1

ดร.ชาตรี ศรีไพพรรณ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สวทช. คุณนคร จันทศร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สวทช. และคุณนัยรัตน์ อมาตยกุล ผู้อำนวยการหลักสูตรโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 1 นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 1 เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานในการซ่อมบำรุงรถไฟที่โรงงานมักกะสัน โดยได้รับเกียรติจากคุณถนอม ฮวยขันธ์ วิศวกรกำกับการกองซ่อมไฟฟ้าและทีมงานเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงภายในโรงงาน หลังจากนั้นและได้นำคณะฯ เยี่ยมชมบริเวณโดยรอบของโรงงานมักกะสัน พร้อมทั้งอธิบายลักษณะการทำงานของแต่ละโรงงาน

ในช่วงบ่าย ทางคณะฯ ได้เดินทางไปดูงานที่สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต เพื่อฟังบรรยายสรุปและดูการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า BTS โดยได้รับเกียรติจากคุณภักดี จิระภาพันธ์ ผู้จัดการส่วนซ่อมบำรุง BTS คุณวรกิจ ปานิสวัสดิ์ ผู้จัดการแผนกโรงซ่อมบำรุง คุณพรเทพ อาชาประดิษฐ์กุล ผู้จัดการแผนกระบบรถไฟฟ้าให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า BTS ที่โรงซ่อมรถไฟฟ้าสถานีหมอชิต

Share