คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการอาศรมความคิด อรุณ สรเทศน์ ณ ลานเกียร์ (เปิดโลกลานเกียร์) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคม และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ได้จัดงานสัมมนา เรื่อง “แนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง” ครั้งที่ 2 ถ่ายทอดประสบการณ์ โดย ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเจริญวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยได้รับฟังประสบการณ์การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นอย่างมากมายและมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาอย่างมากมาย

Share