คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการอาศรมความคิด อรุณ สรเทศน์ ณ ลานเกียร์ (เปิดโลกลานเกียร์) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคม และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ขอเชิญผู้สนใจร่วมสัมมนา เรื่อง “แนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง” ครั้งที่ 3 ถ่ายทอดประสบการณ์ โดย ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศมาเลเซีย

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเจริญวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Download

สรุปผลการสัมมนา


รายละเอียดและกำหนดการ

Share