ในวัน พุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ทางโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

ได้มีการจัดกิจกรรม 1 เดือน 1 กิจกรรม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ให้ผู้ที่สนใจดูงานเยี่ยมชมโรงงานและรับฟังบรรยายการดำเนินงานของ

บริษัท คอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

โดยได้รับความร่วมมือจากทางบริษัทเป็นอย่างดีและได้ให้ความรู้ เกี่ยวกับวัสดุ Composite

และได้เยี่ยมชมไลน์การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ บริษัท CAC กับ ชมไลน์การผลิต บริษัท CMI

และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้กับผู้เยี่ยมชม

 

Share