ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนา
การสัมมนา เรื่อง รถไฟความเร็วสูงในไต้หวันและการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางในประเทศ
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมยงยุทธ สาระสมบัติ (ชั้น 5) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ร่วมจัดโดย
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย (วศรท.)

 


กำหนดการ
เอกสารประชาสัมพันธ์


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่
โครงการจัดตั้งสถาบัน พัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
E-mail : rail@nstda.or.th Website : www.thairailtech.or.th
โทร 0-2644-8150 ต่อ 81840 , 81879

Share