ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก วศร.6

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ (โครงการจัดตั้งสถาบันฯ)

จะมีจัดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 6”

</>
ในทุกวันเสาร์ ระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 14 กันยายน 2559
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2559

ทั้งนี้ขอแจ้งประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม จากผู้สมัครทั้งสิ้น 73 ท่าน ให้เหลือเพียง 34 ท่าน
จากข้อจำกัดในการบริหารจัดการ สถานที่ฝึกอบรม สถานที่ดูงานในประเทศ และโดยเฉพาะกลุ่มการดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและไม่รบกวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

โดยผู้ที่ ผ่านการคัดเลือก จะได้รับ Email และจดหมายอย่างเป็นทางการแจ้ง พร้อมทั้ง เอกสารชี้แจงหลักฐานในการสมัคร และรายละเอียดอื่นๆ ซึ่งขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการทำตามเงื่อนไข อย่างเคร่งขัด

หมายเหตุ : 1.ทั้งนี้ผู้สมัครทุกท่านจะได้รับหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการจัดส่งทางไปรษณีย์ พร้อมทั้งได้รับแจ้งผลทาง Email เพื่อกันการตกหล่น
                 2.ในกรณีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่ได้รับเอกสารชี้แจงหลักฐานในการสมัครและรายละเอียดอื่นๆ รบกวนรีบดำเนินการติดต่อทางโครงการฯโดยด่วน

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

 

Share