เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2557 วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหวิทยาลัยนเรศวร ได้เชิญ คุณนคร จันทศร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ เป็นวิทยากรพิเศษในการให้บรรยายให้ความรู้เรื่อง”Roles of Railway in Thailand on Logistics and Supply Chain a Benchmarking of Best Practice”

 

Share