การเยี่ยมชมกิจการดูงาน ศูนย์บรรจุและแยกสินค้ากล่อง การรถไฟแห่งประเทศไทย ลาดกระบัง (Inland Container Depot : ICD)  เขต ลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2554  ของคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 1

คุณนัยรัตน์ อมาตยกุล ผู้อำนวยการหลักสูตรโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 1 นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 1 เข้าเยี่ยมชมกิจการ ICD ลาดกระบัง โดยได้รับเกียรติจากคุณสุเวช วิชัยดิษฐ์ หัวหน้ากองการตลาดขนส่ง ICD ลาดกระบัง เป็นประธานต้อนรับ และ เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องโครงสร้างของ ICD ลาดกระบัง และระบบการทำงานของ ICD ลาดกระบัง รวมถึงขีดความสามารถในการรับส่งสินค้าหลังจากนั้นและได้นำคณะฯ ไปเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบของ ICD ลาดกระบัง เพื่อดูระบบการทำงานต่างๆ

Share