ตามที่โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องได้เปิดตัวโครงการพัฒนาบุคคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางโดยได้จัดให้มีการปฐมนิเทศไปในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 นั้น และในวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2554 ก็ได้จัดให้มีการเรียนการสอนเป็นวันแรก โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก คุณทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผ้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดร.ชาตรี ศรีไพพรรณ ดร. เยี่ยมชาย ฉัตรแก้ว ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เลขาธิการ สวทน. คุณศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ดร. สมประสงค์ สัตยมัลลี รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย มาร่วมในการเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับระบบขนส่งในวันเปิดพิธี

Share