ปฐมนิเทศโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนทางราง รุ่นที่ 1

โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เห็นถึงความสำคัญของระบบขนส่งทางรางเพราะการขนส่งทางรางนั้นจะมีต้นทุนที่ถูกกว่าการขนส่งทางถนนซึ่งเมื่อมีต้นทุนที่ถูกลงก็จะมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจได้มากขึ้นและนอกจากจะเป็นการส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจแล้วระบบขนส่งทางรางยังมีการสร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าการขนส่งทางรถยนต์ แต่เนื่องด้วยประเทศไทยยังขาดบุคลากรทางด้านนี้ ทางโครงการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทยจึงได้จัดหลักสูตรโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนทางราง รุ่นที่ 1 เพื่อที่จะพัฒนาบุคลากรทางด้านวิศวกรรมการขนส่งทางรางโดยมี คุณนัยรัตน์ อมาตยกุล อดีตรองผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เป็นผู้จัดการหลักสูตร มีจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด 31 ท่าน จากทุกภาคส่วนโดยจะเน้นทางด้านภาคการศึกษาเพื่อที่จะคนรุ่นใหม่ที่กำลังศึกษาให้เห็นถึงความสำคัญของระบบขนส่งทางราง โดยทางโครงการได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2544 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นถึงภาพรวมและความสำคัญของระบบขนส่งทางรางก่อนที่จะมีการเริ่มอบรม

Share