ในวัน ศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

ได้มีการจัดกิจกรรม 1 เดือน 1 กิจกรรม ประจำเดือน มีนาคม 2559

ให้ผู้ที่สนใจดูงานเยี่ยมชม Signalling Lab และรับฟังบรรยายของ

บริษัท บอมบาร์ดิเอร์ ทรานสปอร์เทชั่น ชิกแนล (ประเทศไทย) จำกัด

โดยได้รับความร่วมมือจากทางบริษัทเป็นอย่างดีและได้ให้ความรู้

และได้เยี่ยมชม Lab ส่วนต่างๆของบริษัท

และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้กับผู้เยี่ยมชม

Share