เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น. ได้มีการจัดสัมมนา เรื่อง พัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางเพื่ออนาคต เศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างไร ?

ณ ห้องประชุม One North ชั้น 1 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2) ทาวเวอร์ A อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ. ปทุมธานี

ซึ่งจัดอยู่ภายใต้ การประชุมวิชาการ ประจำปีสวทช. ครั้งที่ 12 (NAC2016)

ซึ่งมีการบรรยายในเรื่อง งานวิจัยและการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศเพื่อ รองรับรถไฟความเร็วสูง กรณีศึกษาของประเทศไต้หวัน

โดย Prof. Dr. Ching-Lung LIAO จาก National Taiwan University และ Mr. Wen-Liang LIU จาก Taiwan High Speed Rail Cooperation (THSRC)

ประเทศไต้หวัน และการเสวนา เรื่อง “การพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางในประเทศด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม” 

Share