เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 15.30 น. ภายใต้ การประชุมวิชาการ ประจำปี สวทช. ครั้งที่ 12 (NAC2016)

โครงการส่งเสริม การศึกษาและวิจัยร่วมระบบขนส่งทางราง โดย มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การสนับสนุนของ สวทช.

ได้มีการจัดการสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง ค้นหาไข่มุกระบบราง ณ ห้องประชุม One North ชั้น 1 อาคาร กลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2) ทาวเวอร์ A

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ซึ่งในการดำเนินงานปีนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 คน จากมหาวิทยาลัย จำนวน 7 แห่ง

ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลอีสาาน วิทยาเขตขอนแก่น

Share