24 มีนาคม 2554 (ปทุมธานี) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. (NSTDA Annual Conference 2011: NAC 2011) ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2554 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี  และทรงประทานพระราชวโรกาสให้ ดร.ทวีศักดิ์ กออนัตกูล ผู้อำนวยการ สวทช.  นำคณะบุคคลในนามโครงการพัฒนาระบบขนส่งทางรางฯ เข้าเฝ้ารับเสด็จ และในโอกาสนี้ คุณนคร จันทรศร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สวทช. ได้ทูลเกล้าทูลถวายหนังสือด้านรถไฟ 2 เล่ม คือ หนังสือ “ช่างรถไฟ” และ หนังสือ “ปฐมเหตุรถไฟ” ซึ่งแต่งและเรียบเรียงโดยคุณนครฯ

Share