การบรรยายพิเศษ “Rail System Development Seminar” เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 8.30-16.00 น. ณ โรงแรมสยามซิตี้ กทม. โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส

การบรรยายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมภาคขนส่งระบบรางของประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย และเป็นที่พบปะระหว่างภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมในการเสวนา เพื่อรองรับการถ่ายถอดเทคโนโลยี และเพื่อการส่งเสริมศักยภาพของระบบการขนส่งทางรางรวมทั้งอุตสาหกรรมของประเทศ เป็นการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางแบบยั่งยืนและเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการการถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟของประเทศไทยและกรณีศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยเพื่อรองรับการลงทุนระบบรางไทยในอนาคต

Share