ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 ได้มีพิธีเปิดหลักสูตร การอบรม การพัฒนาบุคลากรด้านวิศกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 6 (วศร.6) โดยได้มี

อาจารย์ นัยรัตน์ อมาตยกุล ผู้อำนวยการหลักสูตรอบรม กล่าวรายงานการจัดการอบรม และได้รับเกียรติจาก ดร.เยี่ยมชาย ฉัตรแก้ว ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีขั้นสูง สวทน. กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับการอบรม และ อาจารย์นคร จันทศร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สวทช.

กล่าวเปิดการอบรม พร้อมทั้งกล่าววัตถุประสงค์ เป้าหมาย และความคาดหวังต่อผู้ผ่านหลักสูตร

ทั้งนี้ในช่วงบ่าย ทางกลุ่ม ผู้เข้าร่วมการอบรม วศร.6 ได้มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และในส่วน วศร.1-5 ได้มีการจัดพิธีรดน้ำดำหัว ท่านอาจารย์ นัยรัตน์ อมาตยกุล

และท่านอาจารย์ นคร จันทศร

Share