คุณนคร จันทศร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และคณะ โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย เยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. โดยมี รศ.ดร.หริส สูตะบุตร ที่ปรึกษา (อาวุโส) ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวต้อนรับ และสรุปภาพรวม สวทช. และกิจกรรม/งานวิจัยของ สวทช. ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบและอุตสาหกรรมขนส่งทางราง

นอกจากนี้ ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ รศ.ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ รักษาการผู้อำนวยการ DECC, ดร.สุธี ผู้เจริญชนะชัย รองผู้อำนวยการ NECTEC ให้การต้อนรับและนำชมหน่วยงาน

Share