ในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559 ได้เป็นวันแรกของการเรียนการสอนในหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 6 (วศร.6)

ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมมากันอย่างครบถ้วน โดยได้รับเกียรติ จากอาจารย์ ทั้งสองท่านมาสอนในหลักสูตรดังนี้

  • องค์กรและกฎหมายกับการพัฒนาและบริหารงานรถไฟ โดย ดร. ณรงค์ ป้อมหลักทอง
  • Organization Development (Change Management) โดย อาจารย์ นคร จันทศร
Share