ในช่วงเดือนที่ผ่านมา

นาย นคร จันทศร รักษาการผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

ร่วมกับคณะสมาชิกชมรมวิศวฯจุฬาฯร่วมปฏิรูปประเทศไทย (วศ.รปปท.) ได้เดินทางไปชี้แจงเรื่องแนวทาง

การปฏิรูประบบรถไฟของไทยในหลายๆสถานที่หลายๆองค์กรและหลายๆหน่วยงานซึ่งประกอบไปด้วย

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2557 เวลา 9.00-12.00 น.

ได้เดินทางไปชี้แจงต่อคณะนายทหารจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ที่ห้องประชุมกระทรวงกลาโหม

เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2557 ได้ไปชี้แจงที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย นายภานุมาศ ศรีสุข

กรรมการรถไฟเข้าร่วมรับฟังด้วย ในฐานะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2557 ได้เดินทางไปชี้แจงที่หอการค้าไทย โดยมีหน่วยราชการที่เข้าร่วมฟังชี้แจงด้วย

คือ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

Share