ปิดรับการขอความอนุเคราะห์
Out of Stock

ระบบควบคุมรถไฟ และการอาณัติสัญญาณเบื้องต้น

หนังสือเรื่อง ระบบควบคุมรถไฟและการอาณัติสัญญาณเบื้องต้น นี้ เกิดขึ้นจากประสบการณ์ การทำางานของข้าพเจ้าตลอด 12 ปี ที่ผ่านมา ในแวดวงด้านระบบรถไฟ
และระหว่างการทำางานนั้น ข้าพเจ้าได้เขียนบันทึกช่วยจำไว้ตลอดเวลา ซึ่งคงจะเกิดประโยชน์อย่างมาก หากข้อมูลต่างๆ เหล่านี้
ถูกเรียบเรียงอย่างเหมาะสม ให้ออกมาในรูปแบบของหนังสือ เพราะถ้าเมื่อใดต้องการทบทวน ความรู้เรื่องใด ก็สามารถกลับมาอ่านเพื่อทำาความเข้าใจได้รวดเร็วขึ้น
อนึ่ง ข้าพเจ้ามิอาจกล่าวว่าเป็นระดับผู้เชี่ยวชาญ หรือทรงวุฒิด้านใดๆ เพราะเป็นเพียงผู้เรียบเรียงความรู ้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ มารวบรวมไว้ด้วยกัน ในโอกาสนี้
ขอกล่าวขอบคุณหน่วยงาน ที่ข้าพเจ้าเคยร่วมงานด้วยดังที่อ้างถึงในท้ายเล่ม และวิศวกรผู้เชี่ยวชาญอีก 2 ท่าน ซึ่งมีส่วนอย่างมากในการชี้แนะ ให้ความรู ้
กับข้าพเจ้ามาโดยตลอดระยะเวลาหลายปี จึงขออนุญาตเอ่ยนามไว้ ณ ที่นี้ คือ Mr. Rolf Lomberg (DB International GmbH) ระหว่างปี ค.ศ. 2005-2011
และ Mr. Tilo SÖllner (Siemens AG) ค.ศ. 2011-2014 ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะปรับปรุงเนื้อหาให้มีความครบถ้วนสมบรูณ์มากกว่านี้หาก
มีโอกาส เนื่องด้วยยังขาดข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะนำมาเพิ่มเติมและพัฒนารูปแบบที่ออกนำเสนอให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ข้าพเจ้าในฐานะผู้กำาลังศึกษาระบบรถไฟคนหนึ่ง ยินดีน้อมรับคำาชี้แนะ ติชมจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบรถไฟ เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองต่อไป จุดประสงค์ในการจัดทำหนังสือเล่มนี้มิได้มีเพื่อจำหน่าย หากแต่ต้องการเผยแพร่ และใช้เพื่อเป็นข้อมูลด้านการเรียนการสอน แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ให้ความสนใจเท่านั้น ข้าพเจ้ามีความหวังว่า ผู้ที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้จะมีแรงบันดาลใจบ้างไม่มากก็น้อย และเป็นต้นทุนในการศึกษาระบบรถไฟในประเทศไทยในระดับสูงยิ่งๆ ขึ้นไป

ด้วยความปรารถนาดี
มานะชัย วัฒนหัตถกรรม
มีนาคม 2559

เนื้อหาภายในเล่ม

1. การพัฒนาระบบรางในอดีต (History of Railway Development) 
1.1 รถไฟกับการขนส่ง
1.2 การใช้รางเมื่อครั้งอดีตกาล
1.3 พัฒนาการของการขนส่งในยุคแรก
1.4 ทางวิ่งทำด้วยหิน, ไม้หรือแผ่นไม้
1.5 รางไม้กับเกวียนและตู้รถพ่วง
1.6 รางโลหะชนิด L-Shaped Plate
1.7 รางโลหะชนิด Edge Rails
1.8 รางโลหะชนิด Double-Head, Bullhead และ Flat-Bottom Rails

2. โครงการระบบรถไฟฟ้า (Railway Project) 

2.1 งานทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้า
2.2 โครงการรถไฟฟ้าช่วงแรกในประเทศไทย
2.3 รถไฟฟ้าประเภทต่างๆ
2.4 การศึกษา ออกแบบและดำเนินโครงการ
2.5 การพัฒนาระบบรถไฟในประเทศอื่นๆ ที่น่าสนใจ

3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทางรถไฟ 
3.1 หน่วยและการวัด
3.2 ขนาดของทางรถไฟและล้อรถไฟ
3.3 แนวเส้นทางรถไฟ (Track Alignment)
3.4 Gauge และ Clearances ของรถไฟฟ้า
3.5 ส่วนประกอบโครงสร้างระบบรองรับรางรถไฟ

4. ระบบอาณัติสัญญาณและการควบคุมรถไฟ 
4.1 ทำไมต้องมีระบบอาณัติสัญญาณ (Signalling System)
4.2 หลักการเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างขบวนรถไฟ
4.3 ท่าสัญญาณกับการเคลื่อนที่ของรถไฟ
4.4 การคำนวณระยะห่างระหว่างรถไฟ
4.5 ระบบอาณัติสัญญาณกับการเบรกของรถไฟ
4.6 การประมาณระยะเวลาเดินรถ (Running Time Estimation)
4.7 ระบบป้องกันรถไฟ (Train Protection)
4.8 การตรวจจับตำแหน่งรถไฟ (Train Detection)
4.9 อุปกรณ์ Signalling ที่ติดตั้งในเส้นทางรถไฟ
4.10 ระบบบังคับสัมพันธ์ (Interlocking System)
4.11 ระบบ European Train Control System, ETCS
4.12 ระบบอาณัติสัญญาณสำหรับรถไฟฟ้าในเขตเมือง
4.13 ระบบตรวจติดตามริมทางวิ่ง (Wayside Monitoring System)

หนังสือและแหล่งข้อมูลที่ใช้อ้างอิง 


ประวัติผู้เขียน 

 

ปิดรับการขอความอนุเคราะห์
Out of Stock

 

 

Share