ในโครงการอบรมบุคคลากรเพื่อพัฒนาระบบขนส่งทางราง  โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางรางฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบรางมาบรรยายให้ความรู้ เช่น ดร. อรรถพล เก่าประเสริฐ คุณชูชีพ สุขสว่าง จากการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของรถไฟ การซ่อมบำรุงทางรถไฟ และรถไฟในประเทศไทย  ดร. ณรงค์ ป้อมหลักทองผู้อำนวยการวิจัยด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับองค์กรและกฎหมายกับการบริหารงานรถไฟ และทางโครงการยังได้มีการเชิญวิทยากรชาวต่างชาติมาให้ความรู้เพิ่มเติมเช่น  Mr. Kobayashi อดีตผู้เชี่ยวชาญ JICA ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ Major Rules for Modern Railway Design , Station Design , Ballast less Track Mr. Makoto Ishige จาก Railway Technical Research Institute (RTRI), JAPANได้มาบรรยายเรื่อง Railway Bogies เป็นต้น โดยโครงการพัฒนาระบบขนส่งทางรางฯ มีเป้าหมายให้บุคคลากรที่ได้รับการอบรมได้นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดเผยแพร่และต่อยอดความรู้เพื่อร่วมพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยต่อไป

Share