ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 ได้เป็นสัปดาห์ที่ 2 ของการเรียนการสอนในหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 6 (วศร.6)

โดยได้รับเกียรติ จาก อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สอนในหลักสูตรดังนี้

  • Total Quality Management ที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางราง โดย ดร.ปริทรรศน์ พันธ์ุบรรยงก์
  • ดูงานระบบสิ่งอำนวยความสะดวกและ Station Operation Room (SOR) สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สีลม โดย เจ้าหน้าที่ BEM
Share