Poster ประชาสัมพันธ์ Intensive course 5

หลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางแบบเข้มข้น รุ่นที่ 5

Railway Engineering Intensive Course 5

1. หลักการและเหตุผล
เนื่องในโอกาสที่โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ (โครงการจัดตั้งสถาบันฯ) ได้เชิญวิทยากรจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีรถไฟของประเทศญี่ปุ่น (Railway Technical Research Institute, JAPAN: RTRI), Waseda University, หน่วยงานด้านการผลิตรถไฟของประเทศญี่ปุ่น, หน่วยงานด้าน โลจิสติกส์ของประเทศญี่ปุ่น และบริษัทที่ปรึกษาจากฮ่องกง มาบรรยายให้ความรู้ใน 5 หัวข้อ ได้แก่ 1. Railway Electrification 2. High-Speed Train 3. Railway Bogie 4. Logistics by Railway 5. Transit Oriented Development ในหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 6 (วศร.6) ซึ่งเป็นการบรรยายโดยสังเขปเป็นเวลา 3 ชม. แก่ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 34 คน ทั้งนี้ โครงการจัดตั้งสถาบันฯ ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่วิศวกรของประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางราง ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางในอนาคตต่อไป จึงได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมเข้มข้นระยะสั้น (Intensive Course) ทั้ง 5 หลักสูตรๆ ละ 24 ชม. โดยวิทยากรจะทำการถ่ายทอดความรู้ในเชิงลึกแก่วิศวกรที่มีศักยภาพซึ่งจะได้อาศัยพื้นฐานที่ได้รับจากการฝึกอบรมในการศึกษา ค้นคว้า เพื่อความแตกฉานด้านความรู้เฉพาะทางเรื่องระบบรางต่อไปโดยจะรับจำนวนจำกัด 20 ท่านต่อหลักสูตร

2. เป้าหมายของโครงการ
1) บุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง นักวิจัย นักวิชาการ
2) ความร่วมมือเครือข่ายวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง ในงานวิจัย พัฒนาวิศวกรรมและพัฒนากำลังคนกับ สวทช.

3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในประเทศด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางให้มีความชำนาญการมากยิ่งขึ้นเพื่อมุ่งสู่การพัฒนากำลังคนในการพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางของประเทศในอนาคต
2) เพื่อให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง โดยให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบขนส่งทางรางชั้นนำจากต่างประเทศสู่บุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางภายในประเทศ ด้วยกลไกการจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นแบบเข้มข้น ในรูปแบบการบรรยายในห้องเรียนพร้อมดูงานหน่วยงานที่ให้บริการเดินรถไฟ

4. ระยะเวลาโครงการ
3 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 – เดือนสิงหาคม 2559

5. วิทยากร
– วิทยากรจาก RTRI
– หน่วยงานด้านการผลิตรถไฟของประเทศญี่ปุ่น
– หน่วยงานด้าน โลจิสติกส์ของประเทศญี่ปุ่น
– บริษัทที่ปรึกษาจากฮ่องกง
– บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM)
– บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (ARL)

6. บุคลากรเป้าหมาย
วิศวกรที่มีศักยภาพและสนใจที่จะเรียนรู้เรื่องระบบรางเฉพาะทางจากหน่วยงานเกี่ยวข้องที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางของประเทศในอนาคต ได้แก่
1) ภาครัฐ อาทิ สำนักงานคณะกรรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ
2) ผู้ประกอบการเดินรถไฟและเครือข่ายในด้านการขนส่งระบบราง
3) ภาคอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนรถไฟ อุตสาหกรรมการก่อสร้าง อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตกระแสไฟฟ้า บริษัทที่ปรึกษา ฯลฯ
4) ภาคการศึกษา มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยด้านงานวิศวกรรมต่างๆ
5) บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในด้านระบบขนส่งทางราง

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ลดการจ้างวิศวกรชาวต่างชาติ
2) เป็นการสร้างเครือข่ายกับสถาบันระบบขนส่งทางรางในต่างประเทศ
3) เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการของไทยสามารถผลิตชิ้นส่วนรถไฟเองได้
4) วิศวกรไทยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบขนส่งทางรางมากขึ้น

8. ค่าลงทะเบียน
4,000 บาท ต่อ 1 หลักสูตร
(บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ)

9. คุณสมบัติผู้สมัคร
1) มีประสบการณ์หรือสนใจทำงานด้านระบบขนส่งทางราง
2) สามารถ ฟัง พูด อ่าน ภาษาอังกฤษได้ดี
3) พร้อมให้ความร่วมมือกับ สวทช. ในการพัฒนาระบบรางของประเทศ

10. หลักสูตรที่เปิดอบรม (เนื้อหาหลักสูตร โปรดดูแนบท้าย)
1) โบกี้รถไฟ : Railway Bogie
2) การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งทางราง : Transit Oriented Development
3) รถไฟฟ้าความเร็วสูง : High Speed Train
4) ระบบไฟฟ้าสำหรับขบวนรถไฟ : Railway Electrification
5) การจัดการการส่งสินค้าโดยใช้ระบบขนส่งทางราง : Logistics by Railway

11.สถานที่อบรม
โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

12. สถานที่ส่งใบสมัคร (รับสมัครทาง Email เท่านั้น โปรดระบุหัวข้อ : สมัคร Intensive 5)
โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สวทช.
อีเมล์: rail@nstda.or.th
โทรศัพท์: 02 644 8150 ต่อ 81803, 81880, 81860, 81879
โทรสาร: 02 644 8027

13. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ระบบไฟฟ้าสำหรับขบวนรถไฟ : Railway Electrification ปิดรับสมัครแล้ว
ปิดรับสมัคร 3 มิถุนายน 2559 ประกาศรายชื่อ 6 มิถุนายน 2559
อบรม 21 – 24 มิถุนายน 2559

การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งทางราง : Transit Oriented Development ปิดรับสมัครแล้ว
ปิดรับสมัคร 24 มิถุนายน 2559 ประกาศรายชื่อ 1 กรกฎาคม 2559
อบรม 11 – 14 กรกฎาคม 2559

รถไฟฟ้าความเร็วสูง : High-Speed Train
ปิดรับสมัคร 8 กรกฎาคม 2559 ประกาศรายชื่อ 15 กรกฎาคม 2559
อบรม 26 – 29 กรกฎาคม 2559

โบกี้รถไฟ : Railway Bogie
ปิดรับสมัคร 22 กรกฎาคม 2559 ประกาศรายชื่อ 29 กรกฎาคม 2559
อบรม 8 – 11 สิงหาคม 2559

การจัดการการส่งสินค้าโดยใช้ระบบขนส่งทางราง : Logistics by Railway
ปิดรับสมัคร 29 กรกฎาคม 2559 ประกาศรายชื่อ 5 สิงหาคม 2559
อบรม 16 – 19 สิงหาคม 2559

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดหลักสูตร


ดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์


ดาวน์โหลดใบสมัคร


Share