เรียน ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์ระบบราง ทุกท่านครับ
        ตามที่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ (โครงการจัดตั้งสถาบันฯ) ได้จัดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์ระบบราง” ระหว่างวันที่ 6 – 11 มิถุนายน 2559  ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ตามที่ท่านได้สนใจสมัครมานั้น
ขอแจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกตามเอกสารแนบ
พร้อมทั้งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องปฏิบัติตามเอกสารชี้แจงข้างล่าง
กำหนดการ
พร้อมทั้งเพื่อเป็นการ ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมโปรดยืนยันในแบบฟอร์มตาม Link ที่ให้มานี้http://goo.gl/forms/7EhVGwmjngD2eMSB2 หรือที่ www.thairailtech.or.th ภายในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ หากมีเหตุอันใดที่ไม่สามารถยืนยันได้ ขอให้ติดต่อกลับมาที่ E-mail : rail@nstda.or.th
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบผลการพิจารณาและเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ระบบราง
และต้องขออภัยที่ประกาศล่าช้า
ขอแสดงความนับถือ
โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สวทช.
Share