ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 เป็นสัปดาห์ที่ 5 ของการเรียนการสอนในหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 6 (วศร.6)

โดยได้รับเกียรติ จาก อาจารย์ ที่ สอนในหลักสูตรดังนี้

  • การออกแบบย่านสถานีและย่าน สินค้า โดย Mr.Kobayashi Tetsuhisa
  • วิศวกรรมทางรถไฟ สถานีและย่านสินค้า โดย คุณเจน บุญซื่อ
Share