Intensive Course 5 : Railway Electrification

ตามที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ (โครงการจัดตั้งสถาบันฯ) ได้จัดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางแบบเข้มข้น รุ่นที่ 5 Railway Engineering Intensive Course 5 : ระบบไฟฟ้าสำหรับขบวนรถไฟ (Railway Electrification)” ระหว่างวันที่ 21 – 24 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพ ตามที่ท่านได้สนใจสมัครมานั้น

ในการนี้ โครงการจัดตั้งสถาบันฯ สวทช. ใคร่ขอแจ้งว่า ท่านผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบเป็นผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก เป็นผู้เข้าอบรม Intensive Course 5 : Railway Electrification
ทั้งนี้ ขอให้ท่านจัดส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร รายละเอียดตามเอกสารชี้แจงที่แนบมานี้ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2559 โดย เริ่มลงทะเบียน 7.30 น. และเริ่มการอบรมในวันแรก 8.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมการเข้าอบรม
ขอแสดงความนับถือ
โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สวทช.

รายชื่อผู้เข้าอบรม Railway Electrification

Intensive Course 5 เอกสารชี้แจงหลักฐานสมัคร

ตารางการอบรม Railway Electrification

 

Share