การอบรม Intensive Course รุ่นที่ 5 หลักสูตร Railway Electrification ได้เริ่มขึ้นในระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน 2559
โดยได้มีการสลับการเรียนการสอนจากวิทยากรต่างประเทศไปพร้อมกับการดูงานทางด้านไฟฟ้า
กับทาง Operator ต่างๆเช่นของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด และ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรญี่ปุ่น Mr.Takamasa. HAYASAKA จาก Railway Technical Research. Institute (RTRI)
โดยกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมได้นำเสนอผลงานกลุ่ม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจาก ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบราง ซึ่งประกอบไปด้วย
อาจารย์ นคร จันทศร อาจารย์ นัยรัตน์ อมาตยกุล และอาจารย์ สมยศ วิวรรธนวรางค์
หลังจากนั้นเป็นพิธีปิดโดยมี อาจารย์ นคร จันทศร กล่าวโอวาท และกล่าวปิด
พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมและได้มีการถ่ายภาพร่วมกัน

Share