Intensive Course 5 : Transit Oriented Development

ตามที่สำนักงานพัฒนาวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ (โครงการจัดตั้งสถาบันฯ) ได้จัดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางแบบเข้มข้น รุ่นที่ 5 Railway Engineering Intensive Course 5 : การพัฒนา พื้นที่รอบสถานีขนส่งทางราง (Transit Oriented Development)” ระหว่างวันที่ 11 – 14 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพ ตามที่ท่านได้สนใจสมัครมานั้น
ในการนี้ โครงการจัดตั้งสถาบันฯ สวทช. ใคร่ขอแจ้งว่า ท่านเป็น ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก เป็นผู้เข้าอบรม Intensive Course 5 : Transit Oriented Development ทั้งนี้ ขอให้ท่าน จัดส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร รายละเอียดตามเอกสารชี้แจงที่แนบมานี้ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 โดย เริ่มลงทะเบียน 8.30 น. และเริ่มการอบรม 9.00 น.

และขอให้ทุกท่านตอบแบบตอบรับยืนยันการเข้า อบรมที่แบบฟอร์มนี้ http://goo.gl/forms/uUzdzMGOgG3XPlki1 ภายในวันที่ 8 ก.ค. 59 ครับ

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและเข้าร่วมการเข้าอบรม
ขอแสดงความนับถือ
โครงการ จัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สวทช.

รายชื่อผู้เข้าอบรม Transit Oriented Development

Intensive Course 5 เอกสารชี้แจงหลักฐานสมัคร

ตารางการอบรม Transit Oriented Development

Share