ในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559 เป็นสัปดาห์ที่ 9 ของการเรียนการสอนในหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 6 (วศร.6)

โดยได้รับเกียรติ จาก อาจารย์ ที่ สอนในหลักสูตรดังนี้

  • Modern Railway System Maintenance โดย คุณกวิภัฎ ณัฏฐวุฒิสิทธิ์
  • การวางแผนการบำรุงรักษารถไฟฟ้า BEM โดย ดร.พิชิต รักชลธี
Share