ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 เป็นสัปดาห์ที่ 10 ของการเรียนการสอนในหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 6 (วศร.6)

โดยได้รับเกียรติ จาก อาจารย์ ที่ สอนในหลักสูตรดังนี้

  • วิศวกรรม ด้านการขับเคลื่อนขบวนรถไฟ โดย คุณชูเกียรติ ลีลาขจรจิต
  • Transit Oriented Development (TOD) โดย Mr.Sam Chow จาก Ove Arup บริษัทที่ปรึกษาจากประเทศฮ่องกง
Share